L
_ +
nVissza eFőoldal p
A nyereményjátékok szabályai
nVissza

 

A nyereményjátékok teljes szabályzata - időrendi sorrendben

1. Bekezdés

1.1. Ezen dokumentum, „A nyereményjáték teljes szabályzata“ (a továbbiakban „teljes szabályzat“) célja a nyereményjáték teljes és érthető szabályainak pontosítása, melyet a PackWay s.r.o. (a továbbiakban „PackWay“) szervez Csehország és Magyarország területén.

1.2. Minden külön nyereményjátékot „Kiegészítő nyereményjáték szabályzat“ (a továbbiakban „Kiegészítő szabályzat“) egészít ki.  A PackWay minden kiegészítő nyereményjátékot közzétehet ezen kiegészítő szabályzatok segítségével. Az egyes nyereményjátékok szabályzata és kiegészítő szabályzata a propagálás során ezen teljes szabályzat alapján értelmezendő.  Bármely eltérés esetén, amely ezen teljes szabályzat feltételei és a kiegészítő szabályzat feltételei között merül fel, a kiegészítő szabályzat feltételei tekintendők érvényesnek. Amennyiben a kiegészítő szabályzat nem tartalmazza a teljes feltételeket, ezen teljes szabályzat feltételei lépnek érvénybe.

1.3. A nyereményjáték résztvevője a regisztrációja által hozzájárul a teljes szabályzat feltételeihez, amelyeket köteles feltétel nélkül betartani.

1.4. Ezen teljes szabályzat érvénybe lépésének időpontja: 2018.05.01.

2. Általános rendelkezések

2.1. A nyereményjáték szervezője a PackWay s.r.o., székhelye: Dělnická 390, 533 01 Pardubice, ID 25629662, bejegyezve a kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékben Hradec Králové városában, C szakasz, 13638 szám alatt.

2.2. A PackWay jogosult a nyereményjátékkal kapcsolatos ügyintézéssel és egyéb feladatokkal harmadik személyt is megbízni.

2.3. A nyereményjáték pontos időtartama és helye mindig a kiegészítő szabályzat részét képezi.

3. A nyereményjáték résztvevői

3.1. A nyereményjáték résztvevői csak 18 éven felüli, Csehország és Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező személyek lehetnek, amennyiben a kiegészítő szabályzat nem rendelkezik másként.

3.2. Azon személyek, akik nem felelnek meg a nyereményjáték feltételeinek, vagy megsértik a teljes szabályzat, ill. a kiegészítő szabályzat valamely pontját, a nyereményjátékban nem vehetnek részt. Egy ilyen személy – ha meg is felel valamelyik feltételnek, nem formálhat jogot a nyereményre pl.: valótlan adatok által, amelyeket megadott, nem válhat nyertessé és a nyereményre sem tarthat igényt. A nyeremény így a további rendelkezésekig visszaszáll a Packway-re, és a céget illeti.

3.3. A nyereményjáték résztvevőinek azonnali kizárására kerül sor, ha a szervezőkben felmerül a gyanú, hogy tisztességtelen versengés ment végbe a nyereményjáték résztvevői között, vagy bármely más személy csalt, vagy tisztességtelen magatartást tanúsított annak érdekében, hogy a nyereményjáték résztvevője díjat nyerhessen. A nyereményjáték egyértelmű feltétele, hogy a vásárló rendeljen a katalógusból, vagy a webáruházunkból, elfogadja a teljes szabályzatot és 

4. A nyereményjáték menete

4.1. A nyereményjáték résztvevője csak akkor jelentkezhet a nyereményjátékba, ha megfelel a kiegészítő szabályzatban leírtaknak, így a teljes szabályzatban leírtaknak is.

4.2. A nyereményjáték a véletlenszerűség elvén működik, hacsak az aktuális kiegészítő szabályzat másként nem rendelkezik.

4.3. A webáruházban meghirdetett nyereményjátékokban bármely vásárló részt vehet.

4.4. A nyomtatott katalógusokban meghirdetett nyereményjátékokban csak azon vásárlók vehetnek részt, akik a nyomtatott katalógus által meghívást kapnak az adott nyereményjátékba. A meghívást azok a vásárlók kapják meg, akik vásároltak a Packway-től 24 hónappal azon nyomtatott katalógus megjelenése előtt, amely tartalmazza a nyereményjátékba való meghívást.

4.5.  A nyertest a kiegészítő szabályzatokban eltérő rendelkezések hiányában a következőképpen határozzák meg:

- sorsolással a szabályosan jelentkező nyereményjáték résztvevők közül, vagy

- sorsolással egy előre meghatározott létszámú nyereményjáték résztvevői közül, akik 

- sorsolással egy előre meghatározott létszámú nyereményjáték résztvevői közül, akik szabályosan jelentkeztek a nyereményjátékba és a legmagasabb értékben rendeltek az összes résztvevő közül.

4.6. Egy nyereményjáték résztvevő legfeljebb egyszer vehet részt egy nyereményjátékban. A megkísérelt ismételt részvétel automatikusan a résztvevő kizárását eredményezi a nyereményjátékból.

4.7. A Packway más felületet is felhasználhat nyereményjátékok meghirdetésére, pl. a közösségi média oldalakat. Az efféle nyereményjáték mindig a kiegészítő szabályzat alapján kerül meghirdetésre, változatlan rendelkezések szerint és a teljes szabályzat alapján kerül lebonyolításra.

5. Nyeremény, nyertesek és a nyeremény átadása

5.1. A nyeremény és a nyertesek száma megtalálható a kiegészítő szabályzatban.

5.2. A nyereményt előre meghatározott számú nyertes nyeri meg, akik megfelelnek a kiegészítő szabályzatban és a teljes szabályzatban leírtaknak egyaránt.

5.3. Minden nyereményjátékban résztvevő csak egy nyereményre jogosult, hacsak a kiegészítő szabályzat másként nem rendelkezik.

5.4. A nyertesek a nyereményt a Packway által meghatározott napon és időben vehetik át, vagy a Packway elküldi a nyereményt a nyertesek által megadott címre. A nyeremény legkésőbb a kiegészítő szabályzatban leírt dátum szerint kerül átadásra. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át azon kijelölt dátumig, amelyet a kiegészítő szabályzat meghatároz, a nyeremény további intézkedésig visszaszáll a Packway társaságra. Ha a nyertes az adott nyereményjáték vonatkozásában nem felel meg a teljes szabályzatban és a kiegészítő szabályzatban leírtaknak, a nyeremény a Packway társaságot illeti.

5.5. Ha a nyereményjátékban résztvevő nem tudja magát igazolni a nyeremény átvételekor, ill. nem tudja bizonyítani a nyereményre vonatkozó jogosultságát, a nyeremény a Packwayt illeti.

5.6. A meghirdetett nyeremény mindenképpen átadásra kerül. Amennyiben a fent megadott okból a nyeremény nem adható át, a Packway új nyertest sorsol egészen addig, amíg a nyeremény végül sikeresen átadhatóvá válik.

6. Engedély a pályázati anyagok kezelésére

6.1. Abban az esetben, ha a pályázók a meghirdetett nyereményjátékban a részvételük és pályázati anyagaik beküldése útján pályáznak, a részvételük a vonatkozó jogszabályok értelmében pályázatnak tekintendő (a továbbiakban "pályázat"). Ebben az esetben a feltételek tekintetében jelen pont rendelkezései lépnek életbe.

6.2. A nyereményjátékban résztvevő a pályázata nyereményjátékba küldésével (részvétel a nyereményjátékban) felhatalmazza a Packwayt, hogy a pályázatot felhasználhassa saját céljaira, megoszthassa a Facebook oldalán, az interneten, a közismert kommunikációs csatornákon, vagy felhasználhassa reklám, propaganda és marketing célokra, és az ilyen pályázatokat a szerző szerzői jogainak teljes időtartama alatt korlátlanul terjeszthesse és felhasználhassa a médiában (területi, anyagi és mennyiségi megkötésektől függetlenül).

6.3. A PackWay nem köteles a pályázatokat a fentiek szerint felhasználni, de felhatalmazást kaphat arra, hogy az általa igényelt munkákat a szerzői jogi törvény szerint módosítsa. Amennyiben a szerzői jogi törvény értelmében a pályázat további kezelésre szorul (pl. javítás, feldolgozás, fordítás, együttes pályázat létrehozása stb.) szükségessé válik a nyereményjátékban résztvevő beleegyezése attól függetlenül, hogy a beleegyezés megtörtént a pályázat elküldésével és a személyes adatok mellékelésével. A Packway-nek jogában áll, hogy szabadon, a saját döntése alapján további engedélyt adjon egy harmadik személynek a pályázati anyagok kezelésére.

6.4. A nyereményjátékban résztvevők a regisztrációval és a pályázat elküldésével beleegyeznek abba, hogy a saját személyük által jogosultak az adott pályázat benyújtására. Abban az esetben, ha a nyereményjáték alatt vagy azt követően ennek ellenkezőjére derül fény, a nyereményjátékban résztvevő köteles teljes egészében felelősséget vállalni az okozott károkért, illetve köteles a Packway-nek okozott kárt megtéríteni, ill. az okozott károkat jóvátenni. Ez azt jelenti, hogy az érintett személy beleegyezésének hiányában a keletkezett kárt (pl. kötelezettség teljesítése, bírság kiszabása) vagy költséget a nyereményjátékban résztvevő köteles teljes egészében megtéríteni, ill. jóvátenni.

6.5. A nyereményjátékban résztvevőnek teljes körű felelőssége van a harmadik személlyel szemben a pályázattal kapcsolatban és az engedély megadásával kapcsolatban, beleértve a szerzői jogot szabályozó és meghatározó jogszabályokat, és a személyes adatok védelméről szóló rendeletet is. Minden nyereményjátékban résztvevő a részvételével megerősíti, hogy a nyereményjátékba benevezett mű a saját eredeti alkotása, vagy a saját felelősségére és költségére megszerezte a szerzői jogot ezen teljes szabályzat vagy kiegészítő szabályzat értelmében, ami annyit jelent, hogy a pályázat benyújtása által nem kerülhet sor a szerzői joggal való visszaélésre. A nyereményjátékban résztvevő szintén kezeskedik azért, hogy a nyereményjátékba benevezett pályázat felhasználásával ezen teljes szabályzat és a kiegészítő szabályzat értelmében egyetlen harmadik személy sem formálhat jogot pl. a műben említett jogokra (személyi jog), a tulajdonosi jogokra, vagy a nyereményjátékba nevezett műben említett védjegyekre stb. A nyereményjátékban résztvevő a nyereményjátékba küldött pályázattal kapcsolatban minden lehetséges hozzájárulást saját költségére és felelősségére biztosít. Ha kiderül, hogy a nyereményjátékban résztvevő bármilyen módon megsértette egy harmadik személy bármilyen jogát, legyen az szerzői vagy személyi jog, az okozott kárért és sérelemért minden esetben a nyereményjátékban résztvevőt terheli a felelősség. A nyereményjátékban résztvevő köteles az engedély feltételeinek megsértésével kapcsolatban a PackWay-nek okozott mindennemű - jelen teljes szabályzatban feltüntetett esetlegesen okozott kárt - megtéríteni (vagy azt jóvátenni). A jogsértéssel egy időben egyben megszűnik a nyereményjátékban résztvevő pályázó nyereményre való mindennemű jogosultsága is.

7. Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához és azok közzétételéhez

7.1. A nyereményjátékban résztvevő részvételével hozzájárul az általa megadott személyes adatok feldolgozásához ezen teljes szabályzat szerint, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a PackWay által és a többi feldolgozó által egyaránt.

7.2. A feldolgozás célja a következő: a nyereményjáték lebonyolítása és kiértékelése, valamint a nyeremény átadása. A feldolgozás célja részletesen áttekinthető az Adatkezelési tájékoztatóban.

7.3. Ez a beleegyezés önként bármikor visszavonható. Ezen beleegyezés visszavonásával a résztvevő nyereményjátékban való részvétele is automatikusan véget ér. A feldolgozás időtartama megtalálható az Adatkezelési tájékoztatóban. 

7.4. A nyereményjátékban résztvevője tudomásul veszi, hogy jogai feltüntetésre kerültek az Adatkezelési tájékoztatóban.

7.5. A nyerteseket írásban értesítjük, akik részvételükkel egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a PackWay a nevüket és fényképüket a későbbiekben ezen akcióval összefüggésben reklámcélokra esetleg felhasználhassa. A résztvevők részvételükkel elfogadják jelen játékszabályokat.

8. Záró rendelkezések

8.1. A nyereményjátékban való regisztrációja által minden nyereményjátékban résztvevő köteles ezen teljes szabályzat betartására és a kiegészítő szabályzat betartására az adott nyereményjáték szerint. A PackWay fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására. Minden módosítás a közzététel pillanatától érvényes. A nyereményjáték módosítása által a nyereményjátékban résztvevő nem igényelhet kárpótlást a nyereményjátékban való részvétellel felmerült kiadásaiért. A PackWay-nek jogában áll saját belátása szerint a nyereményjátékot érvényteleníteni bármilyen technikai vagy más rendszerhiba miatt. Ha bármilyen súlyos ok merül fel, amely a nyereményjátékot megzavarja, vagy negatívan hat a játék lebonyolítására, biztonságára, becsületességére és megfelelő kimenetelére, akkor a nyereményjáték nem folytatódhat az előzetes tervek szerint, a PackWay pedig fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a játékot törölje, befejezze, módosítsa, vagy megállítsa.

8.2. Az eredeti szabályzat a nyereményjáték ideje alatt a PackWay székhelyén található.

8.3. A PackWay nem vállal felelősséget a nyereményről való értesítés elvesztéséért, annak sérüléséért, tönkretételéért vagy sikertelen kézbesítéséért, vagy a nyeremény elvesztéséért, meghibásodásáért, tönkretételéért, vagy a sikertelen kézbesítésért, függetlenül attól, hogy azt a nyereményjátékban résztvevő, a postai szolgáltatásokat biztosító vagy más szállító okozta. Azok a nyeremények, amelyeket a PackWay hibáján kívül nem lehet kézbesíteni, a PackWay-t illetik.

8.4. A PackWay nem vállal felelősséget a nyereményjátékkal kapcsolatban közölt helytelen vagy nem pontos információk feltüntetéséért (függetlenül attól, hogy azt emberi mulasztás vagy technikai hiba okozta), sem a szabályzatból való idézetek teljességéért, amelyek a nyilvánosságra hozott, kiegészített propagáló anyagok részét képezik, valamint nem vállal felelősséget az esetleges nyomtatási hibákért sem.

8.5. A PackWay nem felel semmilyen technikai vagy telekommunikációs nehézségért vagy meghibásodásért, amelyek a nyereményjáték időtartama alatt keletkeztek, az internetkapcsolat gyorsaságáért, vagy más hiányosságért, beleértve az esetleges kézbesítetlen e-maileket és más károkat, amelyek a nyereményjátékban résztvevő vagy más személy számítógépén vagy egyéb eszközén keletkeznek a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban.  A PackWay szintén nem felel azért, ha a résztvevő nem képes a nyereményjátékba belépni, vagy a regisztrációját befejezni bármilyen technikai vagy egyéb ok miatt.

8.6. A PackWay fenntartja az ellenőrzési jogát a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek betartására vonatkozóan, és eltérés esetén jogosult felülvizsgálni és végérvényesen döntést hozni bármilyen követelménnyel kapcsolatban, beleértve a nyereményjátékból való kizárást, ha a nyereményjátékban résztvevő nem tartja be a teljes szabályzatot, a kiegészítő szabályzatot, vagy más kötelező érvényű rendelkezést, vagy felmerül ennek alapos gyanúja.

8.7. A PackWay felhívja a felhasználók figyelmét, hogy bármilyen tudatos próbálkozás bármilyen internetes oldal megrongálására, vagy a nyereményjátékban való jogszerűtlen részvételre egyenértékű az érvényes szabályok megszegésével, és a nyereményjátékból való azonnali kizárást vonja maga után, és egyben alapul szolgálhat a PackWay-nek a kárt okozóval szembeni kártérítés igénylésére.

8.8. A meghirdetetett nyeremény cseréje, illetve a tárgyi nyeremény értékének készpénzben történő kifizetése, a nyereményjátékban való részvétel alapján, vagy a nyeremény jogi úton való kérvényezése alapján nem lehetséges.

8.9. A PackWay nem felel azon károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvétellel vagy a nyereménnyel kapcsolatban merülnek fel. A nyertes a feltüntetett nyereményen felül nem támaszthat a PackWay-jel szemben semmilyen más egyéb igényt. 

8.10. A nyereményjáték eredménye a kihirdetést követően végleges, a fellebbezés jogát a szervező kizárja. A PackWay fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett tárgyi nyereményt azonos értékű, hasonló nyereményre váltsa, vagy változtasson a nyeremény átadási feltételein abban az esetben, ha a beszállító a nyereményt nem tudja úgy rendelkezésre bocsátani, illetve kézbesíteni, ahogy azt a PackWay a teljes szabályzatban, vagy az érintett nyereményjáték kiegészítő szabályzatában megadta.


Nyeremény érvényesítési szabályzat – kedvezmény csekk Astoreo katalógusból történő árú vásárlás esetén   

Tisztelt Hölgyem, Uram,

gratulálunk nyereményéhez – 5 ft értékű árkedvezmény csekk Astoreo katalógusból történő árú vásárlás esetén. Kérjük szenteljen figyelmet az alábbi információkra, Astoreo vásárlásai során történő kedvezmény csekk használatára.  

1. Az Astoreo Ön részére létrehozott „kreditje“, 5 ft értékben az Ön csekkjén. Ezt az összeget legkésőbb 2020.12.31-ig kell kimeríteni. Ebből a kreditből fogjuk leszámítani az Ön összes megrendeléseinek értékét, vagyis az áru vételárát. A kedvezmény nem vonatkozik a kiszállítási díjra és extra garanciára. a kedvezmény érvényesítésének keretében, minden egyes rendelt árúért 5ft. 

2. Az Ön kreditjéből merített összeget megtalálhatja mindegyik számlán, melyet a leszállított áruhoz mellékelünk „kedvezmény – nyeremény“ megnevezés alatt.

3. Amennyiben a rendelt áru kifogyott, visszaküldi az árut, ki szeretné cserélni, vagy reklamációval él, az Ön kreditjének értékét természetesen az Ön által valóban átvett áru szerint fogjuk számítani.

4. A kredit merítése nem kombinálható más kedvezményekkel, melyeket ajánlunk – elsősorban nem érvényesíthető egyidejűleg más csekk, melyhez más akcióban juthatott hozzá. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben még más, Astoreo katalógusból vásárlás útján kapott csekkel is rendelkezik, először kreditjét kell kimeríteni, majd utána érvényesítheti a további csekket – a csekkek hosszú lejáratúak, nem kell aggódni, hogy érvényüket vesztik.

5. Amennyiben a kreditet nem meríti ki, annak lejárta után a kimerítetlen összeg elveszik.

Katalógusainkból történő vásárlásai során, sok, elégedett vásárlást kívánunk Önnek, és amennyiben a kredit merítése során bárminemű tanácsra lesz szüksége, kérjük forduljon bizalommal www.astoreo.hu/info/elerhetoseg hölgyhöz.     

 

ASTOREO csapat


A TK1, TK3, TK4, TK4 DV „NAGYSZABÁSÚ 2022-ES NYEREMÉNYJÁTÉK” szabályai:

1. A PackWay s.r.o. társaság, székhelye: Delnická 390, 533 01 Pardubice, ID 25629662, regisztrálva a Hradec Králové-i bíróságon, C szakasz, 13638 bekezdés (a továbbiakban PackWay) MARKETINGAKCIÓT szervez az új ASTOREO katalógus kiadása alkalmából, „NAGYSZABÁSÚ 2022-ES NYEREMÉNYJÁTÉK“ jeligével. A nyereményjáték egy idoben Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia területen zajlik, és különbözo formában és feltételekkel hirdetheto ki.

2. A nyereményjáték idotartama 2021.12.29-2022.08.31 (a továbbiakban „idotartam“).

3. A nyereményjáték a PackWay vásárlói (a továbbiakban: „Vásárló“) számára készült, a PackWay által küldött nyereményjáték dokumentumaival, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek. A PackWay alkalmazottai és azok családtagjai nem vehetnek részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékból kizárásra kerülnek továbbá azok az ügyfelek is, akiknek regisztrációja hiányos, olvashatatlan vagy pontatlan. Csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt a nyereményjátékban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában egyaránt.

4. A nyereményjáték nyereménye egy pénznyeremény 110 000 Kc (CR), vagy 4 400 € (SR), vagy 20 000 Zl (PL), vagy 1 500 000 Ft (HU), vagy 25 000 Lei (ROM) értékben. A nyereményjáték egyszerre zajlik a felsorolt országokban és a kihirdetett 1 nyertes minden ország – Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország vagy Románia - számára érvényes lesz.

5. Minden résztvevo kap egy ajánlatot a nyereményjátékban való részvételre, a nyereményjáték részletes szabályaival együtt. A nyereményjáték mindenki számára szól, aki ajánlatot kap a nyereményjátékban való részvételre. A nyertes nyereményben részesül, amennyiben a versenyszabályokban meghatározott feltételek teljesülnek.

6. A nyereményjátékra való jelentkezés feltételei a következok: l.: A vásárló rendelést ad le az ASTOREO katalógusából vagy a www.astoreo.hu webáruházból, és kifizeti a megrendelést még a nyereményjáték ideje alatt. II.: A vásárló érvényesen regisztrál a nyereményjátékra, és ez lehet bármely következo módon: a) írásban: Az ügyfelek megjelölik részvételüket a megrendeloszelvényen, ezáltal megerosítik a nyereményjátékban való részvételüket. A megrendeloszelvényen lévo visszaigazolást a vásárlóknak vissza kell küldenie az ügyfélszolgálat alább megadott címére. Nem utolsósorban az ügyfeleknek rendelniük kell a mellékelt katalógusból és a megrendelésüket ki kell fizetniük. A lengyelországi és romániai vásárlóknak ezen felül a megrendeléskor válaszolnia kell az ellenorzo kérdésre is, ezzel megerosítve részvételüket a nyereményjátékban; b) telefonon: a vásárló megadja az ügyfélszolgálatnak az elonykódot (a kód megtalálható a címe alatt a csatolt dokumentumokban), amivel szintén beleegyezését adja a nyereményjátékban való részvételére; rendel és kifizeti a megrendelését. c) az interneten: Ha a vásárló megrendeli a kívánt termékeket a www.astoreo.hu webáruházban, regisztrál a nyereményjátékba a megfelelo elonykód megadásával (az elonykód megtalálható a címe alatt a csatolt dokumentumokban, vagy a kapott hírlevélben). Rendel és kifizeti a megrendelését.

7. A nyereményt 1 olyan ügyfél kapja meg, aki a verseny idotartama alatt érvényesen regisztrált a nyereményjátékra ezen szabályzat 6. pontjának II. alpontja szerint, illetve aki az ASTOREO katalógusból vagy a www.astoreo.hu webáruházban online rendelt, és a megrendelését kifizette. Az eredményhirdetésre a nyereményjáték végét követoen kerül sor. A megnyert pénznyeremény(eke)t kizárólag banki átutalással juttatjuk el a jogosult nyertes(ek)nek. A postacímre történo kifizetés kizárt. Amennyiben a nyertes(ek) nem bocsát(anak) rendelkezésünkre érvényes bankszámlaszámot, a nyeremény értékében nyereményalapú kedvezménycsekket állítunk ki a nyeremény értékében levásárolható hitelkeret formájában, amelynek értékét minden nyertes a webáruházunkban (www.astoreo.hu) vásárolhatja le egy a csekken feltüntetett határidoig. A nyereményalapú kedvezménycsekk nem vonható össze más ASTOREO kedvezményekkel és nem vásárolható le másik webáruházban vagy boltban. A nyereményalapú kedvezménycsekk értéke csak termékekre számítható be, azaz a csekk értékébol nem vonható le a postaköltség vagy egyéb garanciális költségek.

8. A nyereményjátékra való regisztrációval az ügyfél elfogadja a www.astoreo.hu oldalon található „Odaítélési feltételek“, az „Általános szerzodési feltételek“ és a „Nyereményérvényesítési szabályzat” tartalmát, valamint beleegyezik a www.astoreo.hu oldalon található „Adatkezelési tájékoztató“ alapján személyes adatai kezelésébe, és egyben kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat, megértette azokat, tartalmukkal teljes mértékben egyetért, és teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezését adja az azokban foglaltakra. Ezen beleegyezés nélkül senki nem vehet részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékban való részvétel és a személyes adatok e célból történo kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, és a beleegyezés bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonásával a nyereményjátékban való részvétel is megszunik. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása és szervezése. További információkat és az ügyfelek jogait az „Adatkezelési tájékoztató“ sorolja fel, különösen a közvetlen marketing célokra történo feldolgozás kifogásolására.

9. A nyertest írásban értesítünk, akik részvételével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a PackWay a nevét és fényképét a késobbiekben ezen akcióval összefüggésben reklámcélokra esetleg felhasználhassa. A résztvevok részvételükkel elfogadják jelen játékszabályokat.

10. A nyereményjáték kapcsán nem számít kiegyenlítettnek az a megrendelés, amelynél a vásárló elállt a szerzodéstol a nyereményjáték ideje alatt, vagy 14 nappal a nyereményjáték befejezése után (esetleg 100 nappal, amennyiben a vásárló igénybe vette a 100 napos pénzvisszafizetési garanciát), tekintet nélkül arra, hogy a Packway társaság már visszatérítette a vételárat a vásárlónak, vagy sem.

11. A vásárló megrendelését az alábbi címre küldheti el Csehország esetében: MAGNET 3PAGEN, Delnická 390, 532 36 Pardubice 2, Szlovákia esetében: MAGNET 3PAGEN, POBOX 91, 830 05 Bratislava 35, Lengyelország esetében: ASTOREO, skr. poczt. nr. 23, 60-962 FUP nr 4 Poznan 10, Magyarország esetében: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270, és Románia esetében: ASTOREO CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

12. Minden nyertes azon a napon és azon a helyen kapja meg a nyereményt, amelyet a PackWay írásban közöl, vagy a PackWay a nyereményt a megadott címre küldi. A nyereményt a PackWay legkésobb 2022.10.31-ig adja át. Ha a nyertesek a nyereményt nem veszik át, vagy nem értesítik a PackWay-t legkésobb 2022.12.31-ig arról a címrol, amelyre a nyereményt a PackWay legkésobb 2022.12.31-ig elküldheti, akkor a PackWay a nyereményt újból kisorsolja. A meghirdetett nyeremények minden esetben átadásra kerülnek.

13. A nyertesek adatait a PackWay 2022.10.14-ét követoen csak írásbeli kérelem alapján adja ki. A PackWay fenntartja magának a jogot, hogy a fenti dátumot követoen sem telefonon, sem faxon, sem e-mailben, sem személyesen ne adjon ki a nyertesekrol és a nyereményekrol információt. Minden ezzel kapcsolatos információ és a nyertesek neve legkésobb 2022.10.14. után megtalálható lesz a www.astoreo.hu címen.


  A WFR katalógus „3 CSEKK” nyereményjáték szabályai: 

1. A PackWay s.r.o. társaság, székhelye: Delnická 390, 533 01 Pardubice, ID 25629662, regisztrálva a Hradec Králové-i bíróságon, C szakasz, 13638 bekezdés (a továbbiakban PackWay) MARKETINGAKCIÓT szervez az új ASTOREO katalógus kiadása alkalmából, „3 CSEKK“ jeligével. A nyereményjáték egy időben Lengyelország és Magyarország területén zajlik, és különböző formában és feltételekkel hirdethető ki.

2. A nyereményjáték időtartama 2022.03.02-2022.04.30 (a továbbiakban „időtartam“).

3. A nyereményjáték a PackWay vásárlói (a továbbiakban: „Vásárló“) számára készült, a PackWay által küldött nyereményjáték dokumentumaival, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek. A PackWay alkalmazottai és azok családtagjai nem vehetnek részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékból kizárásra kerülnek továbbá azok az ügyfelek is, akiknek regisztrációja hiányos, olvashatatlan vagy pontatlan. Csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt a nyereményjátékban, Lengyelországban és Magyarországon egyaránt.

4. A nyereményjáték nyereménye 3 pénznyeremény 10 000 Zl (PL), vagy 700 000 Ft (HU), illetve 2 000 Zl (PL), vagy 140 000 Ft (HU), illetve 1 000 Zl (PL), vagy 70 000 Ft (HU) értékben. A nyereményjáték egyszerre zajlik a felsorolt országokban és a kihirdetett összesen 3 nyertes mindkét ország – azaz Lengyelország és Magyarország - számára érvényes lesz.  

5. Minden résztvevő kap egy ajánlatot a nyereményjátékban való részvételre, a nyereményjáték részletes szabályaival együtt. A nyereményjáték mindenki számára szól, aki ajánlatot kap a nyereményjátékban való részvételre. A nyertesek nyereményben részesülnek, amennyiben a versenyszabályokban meghatározott feltételek teljesülnek.

6. A nyereményjátékra való jelentkezés feltételei a következők: l.: A vásárló rendelést ad le az ASTOREO katalógusából vagy a www.astoreo.hu webáruházból, és kifizeti a megrendelést még a nyereményjáték ideje alatt. II.: A vásárló érvényesen regisztrál a nyereményjátékra, és ez lehet bármely következő módon: a) írásban: Az ügyfelek megjelölik részvételüket a megrendelőszelvényen, ezáltal megerősítik a nyereményjátékban való részvételüket. A megrendelőszelvényen lévő visszaigazolást a vásárlóknak vissza kell küldenie az ügyfélszolgálat alább megadott címére. Nem utolsósorban az ügyfeleknek rendelniük kell a mellékelt katalógusból és a megrendelésüket ki kell fizetniük. A lengyelországi és romániai vásárlóknak ezen felül a megrendeléskor válaszolnia kell az ellenőrző kérdésre is, ezzel megerősítve részvételüket a nyereményjátékban; b) telefonon: a vásárló megadja az ügyfélszolgálatnak az előnykódot (a kód megtalálható a címe alatt a csatolt dokumentumokban), amivel szintén beleegyezését adja a nyereményjátékban való részvételére; rendel és kifizeti a megrendelését. c) az interneten: Ha a vásárló megrendeli a kívánt termékeket a www.astoreo.hu webáruházban, regisztrál a nyereményjátékba a megfelelő előnykód megadásával (az előnykód megtalálható a címe alatt a csatolt dokumentumokban, vagy a kapott hírlevélben). Rendel és kifizeti a megrendelését.

7. A nyereményt 3 olyan ügyfél kapja meg, aki a verseny időtartama alatt érvényesen regisztrált a nyereményjátékra ezen szabályzat 6. pontjának II. alpontja szerint, illetve aki az ASTOREO katalógusból vagy a www.astoreo.hu webáruházban online rendelt, és a megrendelését kifizette. Az eredményhirdetésre a nyereményjáték végét követően kerül sor.A megnyert pénznyereményeket kizárólag banki átutalással juttatjuk el a jogosult nyerteseknek. A postacímre történő kifizetés kizárt. Amennyiben a nyertesek nem bocsátanak rendelkezésünkre érvényes bankszámlaszámot, a nyeremény értékében nyereményalapú kedvezménycsekket állítunk ki a nyeremény értékében levásárolható hitelkeret formájában, amelynek értékét minden nyertes a webáruházunkban (www.astoreo.hu) vásárolhatja le egy a csekken feltüntetett határidőig. A nyereményalapú kedvezménycsekk nem vonható össze más ASTOREO kedvezményekkel és nem vásárolható le másik webáruházban vagy boltban. A nyereményalapú kedvezménycsekk értéke csak termékekre számítható be, azaz a csekk értékéből nem vonható le a postaköltség vagy egyéb garanciális költségek.

8. A nyereményjátékra való regisztrációval az ügyfél elfogadja a www.astoreo.hu oldalon található „Odaítélési feltételek“, az „Általános szerződési feltételek“ és a „Nyereményérvényesítési szabályzat” tartalmát, valamint beleegyezik a www.astoreo.hu oldalon található „Adatkezelési tájékoztató“ alapján személyes adatai kezelésébe, és egyben kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat, megértette azokat, tartalmukkal teljes mértékben egyetért, és teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezését adja az azokban foglaltakra. Ezen beleegyezés nélkül senki nem vehet részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékban való részvétel és a személyes adatok e célból történő kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, és a beleegyezés bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonásával a nyereményjátékban való részvétel is megszűnik. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása és szervezése. További információkat és az ügyfelek jogait az „Adatkezelési tájékoztató“ sorolja fel, különösen a közvetlen marketing célokra történő feldolgozás kifogásolására.

9. A nyerteseket írásban értesítjük, akik részvételükkel egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a PackWay a nevüket és fényképüket a későbbiekben ezen akcióval összefüggésben reklámcélokra esetleg felhasználhassa. A résztvevők részvételükkel elfogadják jelen játékszabályokat.

10. A nyereményjáték kapcsán nem számít kiegyenlítettnek az a megrendelés, amelynél a vásárló elállt a szerződéstől a nyereményjáték ideje alatt, vagy 14 nappal a nyereményjáték befejezése után (esetleg 100 nappal, amennyiben a vásárló igénybe vette a 100 napos pénzvisszafizetési garanciát), tekintet nélkül arra, hogy a Packway társaság már visszatérítette a vételárat a vásárlónak, vagy sem.

11. A vásárló megrendelését az alábbi címre küldheti el Lengyelország esetében: ASTOREO, skr. poczt. nr. 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, Magyarország esetében: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270.

12. Minden nyertes azon a napon és azon a helyen kapja meg a nyereményt, amelyet a PackWay írásban közöl, vagy a PackWay a nyereményt a megadott címre küldi. A nyereményt a PackWay legkésőbb 2022.07.31-ig adja át. Ha a nyertesek a nyereményt nem veszik át, vagy nem értesítik a PackWay-t legkésőbb 2022.07.31-ig arról a címről, amelyre a nyereményt a PackWay legkésőbb 2022.07.31-ig elküldheti, akkor a PackWay a nyereményt újból kisorsolja. A meghirdetett nyeremények minden esetben átadásra kerülnek.

13. A nyertesek adatait a PackWay 2022.07.15-ét követően csak írásbeli kérelem alapján adja ki. A PackWay fenntartja magának a jogot, hogy a fenti dátumot követően sem telefonon, sem faxon, sem e-mailben, sem személyesen ne adjon ki a nyertesekről és a nyereményekről információt. Minden ezzel kapcsolatos információ és a nyertesek neve legkésőbb 2022.07.15. után megtalálható lesz a www.astoreo.hu címen.


A TK7, TK9, WK, WK DV „NAGYSZABÁSÚ 2022-ES NYÁRI-ŐSZI NYEREMÉNYJÁTÉK” szabályai: 

1. A PackWay s.r.o. társaság, székhelye: Delnická 390, 533 01 Pardubice, ID 25629662, regisztrálva a Hradec Králové-i bíróságon, C szakasz, 13638 bekezdés (a továbbiakban PackWay) MARKETINGAKCIÓT szervez az új ASTOREO katalógus kiadása alkalmából, „NAGYSZABÁSÚ 2022-ES NYÁRI-ŐSZI NYEREMÉNYJÁTÉK“ jeligével. A nyereményjáték egy időben Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia területen zajlik, és különböző formában és feltételekkel hirdethető ki.

2. A nyereményjáték időtartama 2022.07.04-2022.12.31 (a továbbiakban „időtartam“).

3. A nyereményjáték a PackWay vásárlói (a továbbiakban: „Vásárló“) számára készült, a PackWay által küldött nyereményjáték dokumentumaival, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek. A PackWay alkalmazottai és azok családtagjai nem vehetnek részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékból kizárásra kerülnek továbbá azok az ügyfelek is, akiknek regisztrációja hiányos, olvashatatlan vagy pontatlan. Csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt a nyereményjátékban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában egyaránt.

4. A nyereményjáték nyereménye 1 pénznyeremény 125 000 Kč (ČR), vagy 5 000 € (SR), vagy 30 000 Zl (PL), vagy 2 000 000 Ft (HU), vagy 30 000 Lei (ROM) értékben. A nyereményjáték egyszerre zajlik a felsorolt országokban és a kihirdetett 1 nyertes minden ország – Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország vagy Románia - számára érvényes lesz.  

5. Minden résztvevő kap egy ajánlatot a nyereményjátékban való részvételre, a nyereményjáték részletes szabályaival együtt. A nyereményjáték mindenki számára szól, aki ajánlatot kap a nyereményjátékban való részvételre. A nyertes nyereményben részesül, amennyiben a versenyszabályokban meghatározott feltételek teljesülnek.

6.A nyereményjátékra való jelentkezés feltételei a következők: l.: A vásárló rendelést ad le az ASTOREO katalógusából vagy a www.astoreo.hu webáruházból, és kifizeti a megrendelést még a nyereményjáték ideje alatt. II.: A vásárló érvényesen regisztrál a nyereményjátékra, és ez lehet bármely következő módon: a) írásban: Az ügyfelek megjelölik részvételüket a megrendelőszelvényen, ezáltal megerősítik a nyereményjátékban való részvételüket. A megrendelőszelvényen lévő visszaigazolást a vásárlóknak vissza kell küldenie az ügyfélszolgálat alább megadott címére. Nem utolsósorban az ügyfeleknek rendelniük kell a mellékelt katalógusból és a megrendelésüket ki kell fizetniük. A lengyelországi és romániai vásárlóknak ezen felül a megrendeléskor válaszolnia kell az ellenőrző kérdésre is, ezzel megerősítve részvételüket a nyereményjátékban; b) telefonon: a vásárló megadja az ügyfélszolgálatnak az előnykódot (a kód megtalálható a címe alatt a csatolt dokumentumokban), amivel szintén beleegyezését adja a nyereményjátékban való részvételére; rendel és kifizeti a megrendelését. c) az interneten: Ha a vásárló megrendeli a kívánt termékeket a www.astoreo.hu webáruházban, regisztrál a nyereményjátékba a megfelelő előnykód megadásával (az előnykód megtalálható a címe alatt a csatolt dokumentumokban, vagy a kapott hírlevélben). Rendel és kifizeti a megrendelését.

7. A nyereményt 1 olyan ügyfél kapja meg, aki a verseny időtartama alatt érvényesen regisztrált a nyereményjátékra ezen szabályzat 6. pontjának II. alpontja szerint, illetve aki az ASTOREO katalógusból vagy a www.astoreo.hu webáruházban online rendelt, és a megrendelését kifizette. Az eredményhirdetésre a nyereményjáték végét követően kerül sor.
A megnyert pénznyeremény(eke)t kizárólag banki átutalással juttatjuk el a jogosult nyertes(ek)nek. A postacímre történő kifizetés kizárt. Amennyiben a nyertes(ek) nem bocsát(anak) rendelkezésünkre érvényes bankszámlaszámot, a nyeremény értékében nyereményalapú kedvezménycsekket állítunk ki a nyeremény értékében levásárolható hitelkeret formájában, amelynek értékét minden nyertes a webáruházunkban (www.astoreo.hu) vásárolhatja le egy a csekken feltüntetett határidőig. A nyereményalapú kedvezménycsekk nem vonható össze más ASTOREO kedvezményekkel és nem vásárolható le másik webáruházban vagy boltban. A nyereményalapú kedvezménycsekk értéke csak termékekre számítható be, azaz a csekk értékéből nem vonható le a postaköltség vagy egyéb garanciális költségek.

8. A nyereményjátékra való regisztrációval az ügyfél elfogadja a www.astoreo.hu oldalon található „Odaítélési feltételek“, az „Általános szerződési feltételek“ és a „Nyereményérvényesítési szabályzat” tartalmát, valamint beleegyezik a www.astoreo.hu oldalon található „Adatkezelési tájékoztató“ alapján személyes adatai kezelésébe, és egyben kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat, megértette azokat, tartalmukkal teljes mértékben egyetért, és teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezését adja az azokban foglaltakra. Ezen beleegyezés nélkül senki nem vehet részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékban való részvétel és a személyes adatok e célból történő kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, és a beleegyezés bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonásával a nyereményjátékban való részvétel is megszűnik. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása és szervezése. További információkat és az ügyfelek jogait az „Adatkezelési tájékoztató“ sorolja fel, különösen a közvetlen marketing célokra történő feldolgozás kifogásolására.

9. A nyertest írásban értesítünk, akik részvételével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a PackWay a nevét és fényképét a későbbiekben ezen akcióval összefüggésben reklámcélokra esetleg felhasználhassa. A résztvevők részvételükkel elfogadják jelen játékszabályokat. 

10. A nyereményjáték kapcsán nem számít kiegyenlítettnek az a megrendelés, amelynél a vásárló elállt a szerződéstől a nyereményjáték ideje alatt, vagy 14 nappal a nyereményjáték befejezése után (esetleg 100 nappal, amennyiben a vásárló igénybe vette a 100 napos pénzvisszafizetési garanciát), tekintet nélkül arra, hogy a Packway társaság már visszatérítette a vételárat a vásárlónak, vagy sem.

11. A vásárló megrendelését az alábbi címre küldheti el Csehország esetében: MAGNET 3PAGEN, Delnická 390, 532 36 Pardubice 2, Szlovákia esetében: MAGNET 3PAGEN, POBOX 91, 830 05 Bratislava 35, Lengyelország esetében: ASTOREO, skr. poczt. nr. 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, Magyarország esetében: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270, és Románia esetében: ASTOREO CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

12. Minden nyertes azon a napon és azon a helyen kapja meg a nyereményt, amelyet a PackWay írásban közöl, vagy a PackWay a nyereményt a megadott címre küldi. A nyereményt a PackWay legkésőbb 2023.02.28-ig adja át. Ha a nyertesek a nyereményt nem veszik át, vagy nem értesítik a PackWay-t legkésőbb 2023.02.28-ig arról a címről, amelyre a nyereményt a PackWay legkésőbb 2023.02.28-ig elküldheti, akkor a PackWay a nyereményt újból kisorsolja. A meghirdetett nyeremények minden esetben átadásra kerülnek.

13. A nyertesek adatait a PackWay 2023.02.15-ét követően csak írásbeli kérelem alapján adja ki. A PackWay fenntartja magának a jogot, hogy a fenti dátumot követően sem telefonon, sem faxon, sem e-mailben, sem személyesen ne adjon ki a nyertesekről és a nyereményekről információt. Minden ezzel kapcsolatos információ és a nyertesek neve legkésőbb 2023.02.15. után megtalálható lesz a www.astoreo.hu címen.

 

L
A vásárló bejelentkezése
*
*
Elfelejtett jelszó
Elfelejtett jelszó
L
X
X
X
Fel r
r
o